Mer om äktenskap

En vanlig missuppfattning är att man äger saker tillsammans under äktenskapet. Tvärtom så ansvarar varje make för sina egna tillgångar och skulder under äktenskapet. Först om ni skiljer er så ska det som ni äger delas lika mellan er.

Ofta blandas ägodelarna ihop så att det är svårt att skilja på vem som äger vad. Ni kan dela upp era tillhörigheter genom en bodelning under äktenskapet. Med ett äktenskapsförord bestämmer ni vad som ska delas om ni skiljer er. Det är viktigt att inte blanda samman sådant som ska ingå i en bodelning och sådant som inte ska ingå.

I nära anslutning till en skilsmässa kan makarna upprätta ett föravtal till bodelning som blir gällande om det bekräftas av bägge makar vid bodelningen. Man kan inte avtala om en kommande bodelning på annat sätt än genom äktenskapsförord eller föravtal.

Gåvor

Makar kan ge gåvor till varandra men gåvan måste registreras. Gåvan får inte heller vara så stor att den som ger inte kan betala sina skulder.

Personliga ägodelar

Saker som är mycket personliga ska normalt inte ingå i en bodelning vid skilsmässa.

Om en make ger bort egendom inför en skilsmässa så kan den andre maken begära att det som getts bort ska ingå i bodelningen.

Ett testamente eller ett gåvobrev kan villkoras så att det som ges bort inte ska ingå i en bodelning vid skilsmässa.

Om äktenskapet upphör står det makarna fritt att avtala om vilken egendom som ska delas upp och hur den ska delas. Kan makarna komma överens så avslutas bodelningen med att de upprättar och skriver under ett bodelningsavtal.

Om ni inte kan komma överens

Om ni som makar inte kan komma överens, kan var och en av er vända sig till tingsrätten och begära att en bodelningsförrättare utses. Tingsrätten utser då en advokat som beslutar om hur boet ska delas. Bodelningsförrättarens beslut kan överklagas till tingsrätten inom fyra veckor från det att man mottagit detta.

Det är viktigt att göra en bodelning när man skiljs

Rätten för en make att få göra en bodelning kvarstår under mycket lång tid. Görs det ingen bodelning när makarna skiljs så kan detta få stora konsekvenser senare i livet.

Vi hjälper er att upprätta äktenskapsförord och bodelningsavtal. Du är välkommen till oss om du behöver råd och hjälp med bodelning och närliggande frågor.