Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Allmänna villkor Vernia Advokatbyrå

Våra allmänna villkor är tillämpliga på alla tjänster som Vernia Advokatbyrå tillhandahåller och gäller lika för alla klienter.

1.1 Om villkoren

De allmänna villkoren är tillämpliga på alla tjänster som Vernia Advokatbyrå tillhandahåller och gäller lika för alla klienter. Om villkoren ändras så gäller ändringarna bara för uppdrag som påbörjats efter att ändringen publicerats på Vernia Advokatbyrås hemsida. Villkoren börjar gälla när kunden undertecknat en fullmakt eller en uppdragsbekräftelse. Utöver de allmänna villkoren följer Vernia Advokatbyrå Advokatsamfundets regler om god advokatsed.

2.1 Identifiering

I vissa typer av uppdrag behöver klienten legitimera sig för att vi ska kunna åta oss och kunna fullfölja uppdraget. Vi behöver personuppgifter och kontaktuppgifter för att kunna påbörja ett uppdrag. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till någon utomstående utan klientens samtycke. På vår hemsida finner ni vår policy rörande hantering av personuppgifter.

3.1 Antagande av uppdrag

Varje ärende handläggs av den jurist som klienten anlitar. Den juristen är ansvarig för ärendet. Med klienten samtycke kan ett ärende lämnas över till en annan jurist på advokatbyrån. Om flera jurister arbetar med samma ärende är det den ansvarige juristen som har kontakter med klienten.

Avtal om uppdrag ingås mellan klienten och Vernia Advokatbyrå AB. Ansvarig jurist sköter ärendet och ansvarar för kontakter med klienten. Den ansvarige juristen arbetar enligt våra allmänna villkor och enligt regler om god advokatsed. Det är advokatbyrån som är avtalspart och som har ansvaret för klienten.

Vi är inte skyldiga att åta oss uppdrag och behöver heller inte att uppge varför, men vi måste klargöra för klienten att vi inte åtagit oss ett uppdrag.

3.2 Upphörande av uppdrag

Klienten har alltid rätt att avbryta uppdraget utan att behöva uppge några skäl för detta. Om klienten vill att uppdraget ska upphöra ska denne i skrift meddela att fullmakten återkallas.

Juristen kan frånträda ett uppdrag i de situationer som anges i advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Klienten ska ges tillfälle till rättelse innan juristen frånträder uppdraget.

4.1 Allmänt om betalning

När uppdraget påbörjas ska ansvarig jurist klargöra vad som gäller avseende betalning för uppdraget. På klientens begäran lämnar vi en uppskattning av arvodet. För vissa typer av uppdrag kan vi avtala om en förbestämd budget, fast pris för uppdraget eller annat arvodesarrangemang. Vi åtar oss inte uppdrag som innebär betalning som en andel av utfallet i en tvist. Betalning kan bara ske i pengar och genom ordinarie betalningsmedel. Vi kan inte ta betalt av någon annan än klienten.

4.2 Ersättningen

Om annat inte särskilt avtalats tar vi betalt per arbetad timme. Timtaxan kan variera beroende på uppdragets art och svårighetsgrad. Ersättningen ska vara skälig enligt reglerna om god advokatsed.

Normalt betalar klienten in ett förskott innan uppdraget påbörjas. Beloppet bestäms av ansvarig jurist. Förskottet håll åtskilt från advokatbyråns medel på ett särskilt klientmedelskonto. Vad som inbetalts i förskott tillhör klienten. Ansvarig jurist kan lyfta medel som ersättning för arvode och utgifter genom att ställa ut en faktura till klienten. Klienten har rätt att på begäran få ut uppgift om saldo på klientmedelskontot. Finns det ett överskott på klientmedelskontot när ett mål är avslutat återbetalas detta omedelbart till klienten.

Utöver arvodet kan klienten komma att debiteras kostnader för resor och andra utgifter. Normalt debiteras begränsade kostnader i efterhand. På begäran av juristen kan utgifter faktureras i förskott eller genom att fakturan för utgiften vidarebefordras till klienten för betalning. Vernia advokatbyrå kan inte ta betalt av klienten för arvode till sakkunnig eller till annan jurist om inte detta klargjorts för klienten i förväg.

I pågående mål kan klienten komma att delfaktureras för nedlagt arbete, upparbetad självrisk och upparbetad rättshjälpsavgift enligt överenskommelse med ansvarig jurist.

Om betalning inte sker enligt avtal med juristen har denne rätt att avbryta arbetet till dess betalningen kommit in. Om betalning inte sker efter påminnelse har juristen rätt att frånträda uppdraget.

4.3 Betalningsvillkor

När ett uppdrag är avslutat skickas en slutlig faktura. Denna ska betalas inom 30 dagar från det att den utfärdats. Om betalning inte sker sänds en påminnelse. Om beloppet inte är betalt inom 15 dagar från påminnelse lämnas fordran över till indrivning.

I samråd med ansvarig jurist kan överenskommelse träffas om avbetalning av slutlig kostnadsräkning. Överenskommelsen ska bekräftas på E-post. Klienten tillsänds ingen särskild faktura för detta utan delbetalning görs i enlighet med överenskommelsen till dess beloppet är reglerat. Om en delbetalning uteblir förfaller hela den återstående skulden till omedelbar betalning.

Klienten har vid slutfakturering rätt att begära en arbetsredogörelse från ansvarig jurist.

4.4 Rättsskydd

I vissa ärenden kan ersättning för ombudskostnader delvis täckas av rättsskydd i hemförsäkring eller företagsförsäkring. Klienten ska underrätta ansvarig jurist om det finns en försäkring som kan tas i anspråk. Juristen är i sådant fall skyldig att utreda om rättsskyddsförsäkringen gäller för ärendet.

Om det finns ett gällande rättsskydd tillställs klienten en faktura samtidigt med en kopia till försäkringsbolaget. Ersättning betalas av försäkringsbolaget till Vernia Advokatbyrå. Skillnaden mellan vad som betalas ut av försäkringsbolaget och vad som fakturerats betalas av klienten genom att denne tillsänds en betalningsanmaning.

4.5 Rättshjälp

Om klienten saknar rättsskydd och har en årsinkomst understigande 260 000 kronor kan en del av ombudsarvodet täckas av rättsskydd. Juristen sänder en kostnadsräkning och får betalt av rättshjälpsmyndigheten. Klienten betalar en rättshjälpsavgift som bestäms efter dennes inkomst. Rättshjälpsavgiften betalas genom att klienten tillsänds en betalningsanmaning

5.1 Ansvar för fel

Rådgivningen ska vara anpassad till uppdraget och görs utifrån det underlag som lämnas till juristen. Vi ansvarar för skada till följd av felaktig eller försumlig rådgivning som lämnats i uppdraget.

Vernia Advokatbyrå ansvarar inte för rådgivning som används för någon annan situation eller för något annat syfte än för vilket den lämnades. Vi ansvarar inte för skada som drabbat tredje man till följd av rådgivningen. Rådgivningen avser enbart svensk rätt.

Vi ansvarar inte för rådgivning som lämnas av andra rådgivare och fackmän som anlitats för uppdragen. Detta gäller oavsett om dessa rapporterar till klienten eller till oss.

5.2 Ansvarsbegränsning

Vårt ansvar för skada på grund av felaktig eller försumlig rådgivning är begränsat till 3 miljoner svenska kronor. Vårt ansvar reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon annan försäkring som tecknats för klienten.

Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter som ligger utanför vår kontroll och som vi inte skäligen kunnat räkna med när uppdraget antogs.

Om uppdraget avbryts på grund av omständigheter som beror på klienten eller på grund av skyldigheter enligt regler om god advokatsed har Vernia Advokatbyrå inget ansvar för skada som detta medfört.

Om en jurist lämnar Vernia Advokatbyrå och klienten följer juristen så ansvarar vi inte för felaktig eller vårdslös rådgivning som lämnats efter att juristen avslutat sin anställning.

5.3 Reklamation

Anspråk på ersättning på grund av felaktig eller vårdslös rådgivning ska framställas till ansvarig jurist inom tre månader från det att felet upptäckts.

5.4 Försäkring

Vernia Advokatbyrå har en för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring.

6.1 Kommunikation

Så vida inget annat avtalats sker kommunikation i skrift mellan klient och ansvarig jurist via E-post. Om klienten önska att kommunikation ska ske på annat sätt ska denne underrätta ansvarig jurist om detta. Viktig E-post ska följas upp på telefon.

7.1 Immateriella rättigheter

Vernia Advokatbyrå äger upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det resultat som skapas i ett uppdrag. Klienten har oinskränkt rätt att använda resultatet av arbetet till de ändamål som det tagits fram för.

8.1 Hantering av material och handlingar

Vernia Advokatbyrå ansvarar för alla handlingar som kommit oss tillhanda under uppdraget. Handlingar och uppgifter som lämnas till oss omfattas av sekretess enligt regler om god advokatsed. Sekretessen gäller även efter att uppdraget avslutats. Vi arkiverar handlingar eller återsänder dem till klienten efter avslutat uppdrag. Vi kan komma att behålla dokument för egen arkivering. Klienten har alltid rätt att få ut kopior på sina handlingar. Är materialet omfattande kan en avgift i vissa fall tas ut för kopiering.

9.1 Tillämplig lag och forum för tvistelösning

Alla tvister som uppstår i samband med uppdrag ska regleras enligt svensk rätt.

Det ska i varje fall göras ett försök att nå en förlikning med klienten innan någon annan åtgärd vidtas.

Tvister med anledning av ett uppdrag eller som har samband med våra allmänna villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm

Utan hinder av detta har Vernia Advokatbyrå alltid rätt att ansöka om betalningsföreläggande, ansöka om verkställighet och väcka talan rörande förfallna fordringar vid allmän domstol.

9.2 Konsumenttvister

Är klienten en konsument och om tvistens värde överstiger 1000 kronor och understiger 200 000 kronor har denne rätt att få tvisten prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.