Med barnens bästa för ögonen

Att vara vårdnadshavare om ett barn innebär att man har rätt att fatta beslut om barnet och rätt att ta del av uppgifter om barnet.

Vårdnad av barn är inte en förälders rättighet utan innebär en skyldighet att i varje läge verka för barnets bästa. Gemensam vårdnad är bäst för barnet, om inte särskilda skäl talar emot detta. Om föräldrarna har gemensam vårdnad och inte bor ihop måste de kunna enas om var barnet ska bo.

Om föräldrarna inte är gifta när barnet föds så är modern ensam vårdnadshavare för barnet. När faderskapet bekräftas kan föräldrarna anmäla gemensam vårdnad till socialnämnden.

Om föräldrarna senare kommer överens om att vårdnaden om barnet ska vara gemensam kan de anmäla detta hos skatteverket. Kan föräldrarna inte komma överens får den förälder som vill ha gemensam vårdnad vända sig till domstol.

Har föräldrarna gemensam vårdnad och en förälder vill ha ensam vårdnad får detta prövas i domstol om den andre föräldern motsätter sig detta.

Ensam vårdnad eller gemensam vårdnad

Som vårdnadshavare har du ansvar för att fatta beslut i viktiga frågor som rör ditt barn, till exempel sjukvård, skola och boende. Du fattar också beslut om sådant som folkbokföring och pass. En vårdnadshavare är skyldig att skydda barnet mot våld, skador och kränkningar.

Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna kunna samarbeta och fatta beslut i samförstånd. En förälder kan alltid motsätta sig ett beslut och detta drabbar då barnet. Är en förälder frånvarande under lång tid kan beslut om barnet inte fattas och då är det bäst för barnet att den andre föräldern har ensam vårdnad.

Om det finns särskilda skäl som till exempel våld, kränkningar och vanvård, kan vårdnaden övergå till en förälder ensam. Finns det en djup och långvarig konflikt mellan föräldrarna så påverkas barnet ofta negativt av detta. Då är det ofta bäst för barnet att en av föräldrarna har ensam vårdnad.

Vårdnaden om ett barn kan ändras genom ett frivilligt avtal mellan föräldrarna. Kan de inte enas om vårdnaden får detta prövas i domstol. Avgörandet beror alltid på vilken vårdnadsform som är bäst för barnet.

Vi har lång erfarenhet av att driva mål om barns vårdnad i domstol och hjälper er gärna om det inte går att komma överens med den andre föräldern.

Var barnet ska bo

Är du ensam vårdnadshavare bor barnet hos dig. Har ni som föräldrar gemensam vårdnad måste ni komma fram till var barnet ska bo.

Barnet kan växelvis bo hos er båda, om ni kan samarbeta bra och bor nära varandra.

Det är bra för barnet att bo i ett tryggt hem och ha nära till skola, släktingar och vänner. Det är inte bra för barnet att flyttas från en plats som det har en stark anknytning till.

Som föräldrar kan ni avtala om var ert barn ska bo. Kan ni inte komma överens kan frågan avgöras i domstol.

Avgörande för domstolen är vad som är bäst för barnet. Finns det risk för att barnet utsätts för skada hemma hos en förälder så ska barnet inte bo där. I annat fall ska barnet bo hos den förälder som bäst kan se till att det får en bra kontakt med bägge föräldrarna. Man ser även till barnets anknytning till sina föräldrar, barnets hemmiljö och vad som är mest praktiskt och rimligt för barnet. När barnen blir äldre ska deras egen vilja också vara avgörande för var de ska bo.

Kan ni inte komma överens om var ert barn ska bo så kan vi hjälpa dig att föra talan i domstol om detta.