Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Socialrätt – när myndigheterna ingriper

Vissa lagar ger myndigheter rätt att genom tvång ingripa mot enskilda personer då det anses att det finns risk för att de skadar sig själv eller andra. Myndigheterna måste då skyndsamt genomföra en utredning och inom mycket kort tid lämna över ärendet till domstol som avgör om beslutet är riktigt.

I alla beslut som gäller omhändertagande så har den som beslutet gäller rätt att få ett offentligt biträde för sig eller sina barn. Biträdet ska hjälpa till genom hela processen och föra talan inför myndigheter och domstolar. Den som fått ett beslut emot sig väljer själv vem man vill ha som offentligt biträde. Om du beviljas ett offentligt biträde så kostar det inget.

LVU Lagen om vård av unga

Att få sitt barn omhändertaget med tvång är mycket smärtsamt. En förälder som får sitt barn omhändertaget har rätt att få sin sak prövad av socialnämnd och domstol var sjätte månad.

Det offentliga biträdet hjälper föräldern genom hela processen i nämnd och domstol. Du väljer själv vem som ska utses och det är viktigt att du väljer någon som du har förtroende för.

LVM Lagen om vård av missbrukare

Lagen ger myndigheterna rätt att med tvång omhänderta människor som på grund av missbruk bedöms riskera sin egen eller andras hälsa. Omhändertagandet ska ha som syfte att ge personen vård, oftast på ett behandlingshem. Omhändertagandet får bara vara under en begränsad tid och ska prövas av domstol. Den som omhändertas kan själv välja ett offentligt biträde som för dennes talan.

LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård

En person som anses lida av en allvarlig psykisk störning kan tvingas till vård mot sin vilja. Tvångsvården ska ha som mål att personen ska kunna ta emot vård frivilligt. Tvånget ska alltid stå i proportion till syftet. Den som får ett beslut om tvångsvård har rätt att få beslutet prövat av domstol och rätt till ett offentligt biträde.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se