Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

För dig som äger din fastighet

Ibland blir det fel när man köper en fastighet. Det händer att säljaren ger felaktig information om fastigheten. Som köpare får man då kräva ersättning av säljaren.

Det är mycket viktigt att reklamera ett fel till säljaren så snart man upptäcker det. Det ska ske senast inom tre månader från att felet upptäcks men vänta inte så länge.

Köparen måste kunna visa att säljaren tagit emot reklamationen. Köparen har rätt att reklamera fel inom tio år efter köpet.

En reklamation är ett meddelande där det tydligt framgår att det är en reklamation och vad det är för fel. Om det inte är helt klart vad felet består i kan man göra en neutral reklamation och återkomma med felet när detta är utrett.

Det finns olika typer av dolda fel

  • Rättsliga fel är när det finns en juridisk förpliktelse knuten till fasigheten, till exempel att säljaren inte haft rätt att sälja fastigheten.
  • Rådighetsfel om det på grund av myndighetsbeslut finns begränsningar i rätten att bestämma över fastigheten exempelvis ett beslut om att en väg ska byggas över fastigheten.
  • Faktiska konkreta fel om fastigheten inte överensstämmer med vad som avtalats, utlovats i marknadsföring eller andra utfästelser
  • Abstrakta fel om fastigheten avviker från vad köparen rimligen kunnat förutsätta vid köpet.
  • Säljaren ansvarar för sådana fel som köparen inte kunnat eller borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av fastigheten.
  • Om säljaren lämnat en utfästelse om något så behöver köparen inte undersöka detta. För att en uppgift som säljaren lämnar ska vara en utfästelse krävs att uppgiften är precis och tydlig.
  • Om det föreligger fel i fastigheten så har köparen rätt till prisavdrag. Vid fel av väsentlig betydelse kan köpet hävas. Om en säljare har agerat försumligt eller om fastigheten avviker från vad säljaren särskilt utfäst så kan köparen i vissa fall även kräva skadestånd av säljaren.
  • Ersättningen kan bestämmas enligt olika metoder. Våra jurister hjälper dig med den metod som passar bäst.

Var noggrann när du anlitar hantverkare

Om du anlitar hantverkare så var noga med att få en skriftlig offert. För att undvika tvister ska offerten innehålla totalpriset. Var försiktig med arbete på löpande räkning och se till att villkoren för löpande räkning är noga angivna. En offert ska reglera vad som ska utföras, ansvaret för andra hantverkare som entreprenören anlitar, tid för arbetets slutförande och vad som händer om arbetet inte avslutas i tid. Anlita en besiktningsman. Se till att offerten anger vem som ska besiktiga arbetena. Besiktiga både sådant som byggs igen under arbetets gång och de slutförda arbetena.

För nybyggnation och utbyggnader finns ett förstärkt skydd för konsumenten vid tvister. Det skyddet gäller inte för renoveringar.

Om fel uppstår ska hantverkaren åtgärda felet på egen bekostnad. Konsumenten kan hålla inne betalning tills felet är avhjälpt. Om felet inte avhjälps kan konsumenten anlita en annan hantverkare på den felandes bekostnad. Konsumenten kan begära prisavdrag, skadestånd och i vissa fall häva köpet.

Anlita alltid en besiktningsman när du köper en fastighet

Besiktningsmannen är bättre på att hitta fel och vet vad man ska leta efter. Om besiktningsmannen lämnar felaktiga uppgifter eller inte upptäcker en brist som borde ha upptäckts så blir denne skadeståndsskyldig mot dig.

Mäklaren har ett ansvar för att du får riktiga uppgifter när du köper en fastighet. Om mäklaren brister i detta kan han eller hon bli skadeståndsskyldig.

Vi biträder dig i tvister gällande köp av fastighet, fel i fastigheten och tvister med hantverkare och rådgivare

Om tvisten inte kan göras upp i godo så har vi god vana att driva tvister i domstol.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se