När någon inte håller vad den har lovat

Om en part i ett avtal, till exempel en samarbetspartner eller leverantör, inte kan eller vill följa avtalet, kan den andra parten välja att frångå eller bryta avtalet.

Bryta ett avtal – kontraktsbrott

Den som bryter ett avtal måste visa att detta beror på ett väsentligt kontraktsbrott från den andra partens sida. Den som bryter ett avtal och inte kan visa detta ska ersätta den andra parten för skador som uppstår, och i vissa fall även för utebliven vinst.

Ingå avtal

Den som ingår ett avtal är skyldig att vara lojal med den andra avtalsparten. Man får inte agera på ett sådant sätt att motparten inte kan fullfölja sina åtaganden.

Om man anser att motparten inte följer avtalet måste man så snart som möjligt reklamera detta till den andre parten och begära rättelse.

Det är vanligt att parterna försöker förlikas i den här formen av tvister. Men kan de inte det så kan vi bistå med att lösa tvisten i domstol.