Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Så säger du upp personal på rätt sätt

En anställning kan avslutas på grund av arbetsbrist eller personliga skäl om det finns saklig grund för detta. En anställning kan också upphöra genom ett avtal med arbetstagaren.

Arbetsbrist är i regel saklig grund för uppsägning om anställningen avslutas av ekonomiska eller organisatoriska skäl.

En anställning kan avbrytas på grund av personliga skäl antingen genom avskedande eller genom uppsägning.

Avskedande innebär att anställningen upphör utan uppsägningstid. Avskedande kan ske i allvarligare fall exempelvis om den anställde begått brott i tjänsten.

Uppsägning på grund av personliga skäl kan ske om den anställdes agerande i väsentlig mån skadat verksamheten. En uppsägning måste föregås av varningar. Arbetsgivaren är skyldig att först försöka omplacera den anställde. Uppsägning och avskedande får inte ske på grund av sådant som arbetsgivaren känt till i mer än två månaders tid.

Detta måste arbetsgivaren göra i tur och ordning vid uppsägning på grund av personliga skäl

 1. Finns det minst en händelse de närmaste två månaderna som är saklig grund för uppsägning
 2. Har den anställde varnats skriftligen och fått veta att anställningen kan upphöra om rättelse inte sker? Har rättelse inte skett?
 3. Utred om det finns möjlighet att omplacera den anställde istället för att säga upp denne.
 4. Underrätta arbetstagaren och varsla den lokala fackföreningen minst två veckor innan uppsägningen.
 5. Ingå överläggning med fackföreningen om de begär detta.
 6. Delge arbetstagaren skriftlig uppsägning med uppsägningstid och skäl för uppsägningen.
 7. Delge arbetstagaren skriftliga instruktioner om hur denne ska gå till väga för att begära skadestånd eller ogiltigförklaring.
 8. Betala ut slutlön och innestående semesterersättning senast en månad efter sista arbetsdagen.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist

 1. Upprätta en turordningslista med uppgift om varje arbetstagares sammanlagda anställningstid.
 2. Undersök om det finns en tjänst att omplacera den anställde till
 3. Underrätta den anställde och den anställdes fackförening, i skrift.
 4. Ingå överläggning med fackföreningen om de begär detta.
 5. Delge arbetstagaren skriftlig uppsägning med uppsägningstid och skäl för uppsägningen.
 6. Uppsägningen ska innehålla uppgift om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning och att arbetstagaren måste göra anspråk på företrädesrätt
 7. Uppsägningen ska innehålla skriftliga instruktioner om hur denne ska gå till väga för att begära skadestånd eller ogiltigförklaring.
 8. Betala ut slutlön och innestående semesterersättning senast en månad efter sista arbetsdagen.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se